سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

اطلا عات مفید در زنبور درمانی

اینجا محل اندیشه و تفکر است  ؛ خرد و تامل
لبخند از روی تدبر؛ و مکا شفه علم به عشق تعلم
اگر از هزاران راه بروید تنها مسیر خرد و علم یاریتان می کند؛ نه جهل علم نما!
پس بعنوان یک انسان خرد ورز و خرد گرا بیندیشید ؛ واز راه علم بیرون نروید.
در اندیشه کشیدن مار به رسم نوشتن مار نبا شید
اول بیا موزید که مار را چگونه بنویسید سپس به ترسیم شکلش همت گمارید
که به حیله و مکر رمال نقاش مبتلا نشو ید.
(امید ارجمندی)
http://www.free-images.es/files/3sqvi90zoq35c8jwokol.jpg

79bdn7wyfeqmtyutgcy3.jpg
سم زنیور عسل اگر با اصول صحیح و از نقاط مشخص و با شرایط

 منا سب  به بدن تزریق شود و بیمار اصول تعلیم داده شده را دقیقا
مرا عات کند معجزه خواهد کرد...که شاد بودن اولین درس آن است.

با ید نقاط مختلف و موثر را در بدن شنا خت و طبق یک جدول مشخص و محاسبه شده ای

بدن را تحت تاثیر سم زنبور عسل و غیره قرار داد ...آموزش و بدست آوردن این نقاط اولین درس

درمان می باشد.

نقاط محاسبه شده در مورد تزریق سم زنبور عسل و چگونگی عملکرد کار زنبور درمانی

در ریشه کن نمودن بیماری از بدن

در صورتی بدون اصول و روش سم وارد بدن شود

اثرات مطلوب آن بنحو صحیح ظاهر نخواهد شد ..و بیمار نا امید از این روش مضطرب تر

خواهد گشت ...لذا اولین درس به بیمار این است که به سادگی و با فرمول انحصاری اینجانب

نقاط حساس و حیاتی بدن را روی اعضای خود یا فته و طبق یک اصول صحیح رموز در مان را

از این نقاط در یافت و با کنترل دقیق  روزانه  به اعتماد به نفس حقیقی دست یا بد.

هر گونه کپی برداری بدون مجوز برابر مقررات ممنوع می باشد.
what is (MS)c
http://www.umm.edu/ms/what_is_ms.htm

MRI of the Brain following gadolinium demonstrating enhancement of MS lesions

نحوی کار را در اولین(ملاقات) حضوری بدست  خوا هید آورد.

 

نمایش تصویر در وضیعت عادی
نقطه یا بی روی اعضای بدن جهت بدست آوردن (کلاف تزریق) سم زنبور

و فر موله کردن در مان روزانه بوسیله خود بیمار  برا ساس احساس

بهبودی و نوسا نات جسمی ، روحی و روانی.

در تصویر نمایشی با لا نقاط فرضی جهت راهنمائی اولیه ی شماست

که نام گذاری حقیقی ندارد لذا در عمل و تو جیهی که خواهید شد

بسادگی در تعیین این نقاط آزموده خواهید شد. لازم به به ذکر است

این نقاط در یک دایره در مقطع هر عضو می تواند در چهار جهت و 360

درجه محیط دایره متغیر باشد که هر نقطه روی دایره انحصارا نام خاص

و حد ومرز مشخصی دارد ...که ما در درمان فقط نقاط شا خص در 4

جهت را انتخاب و در کلاف تزریق از آنها بهره می گیریم . و در مواردی

روی این محیط نقاط انتخابی دیگری را بر اساس نیاز تحریک خواهیم کرد

(شما تمام قد خود را در استوانه ای تصور کنید و هر مقطع در این استوانه

را با قطر یک سانت تقسیم و روی محیط آن 360 نقطه متصور شوید و در

طول بدن خود محاسبه کنید ..متوجه خواهید شد چه میزان نقاط قا بل

مطا لعه وجود دارد که از بین آنها ما نقاطی حساستر و مطا لعه تر شده

را می یابیم و برای خود کلید ( کلاف تزریق) حل مشکل بیما ریما ن را

بدست می آوریم ...البته لازم به ذکر است که نوسا ناتی هم در جا بجائی

این نقاط ضمن عمل حاصل می شود که از تجر به آنها لذت می بریم)

لازم به ذکر است که در کل بدن( 7)نقطه کلیدی هم مشخص  است

که بطر یق خاصی بین مرا حل (یک تا سه تای) انها را هم تحت تا ثیر سم

 قرار مید هیم . در این هفت نقطه یک نقطه ویژه است که باید در 5 مرحله ی هر

نوبت یک مرتبه تحت تاثیر سم زنبور قرار گیرد . این نقطه مر کزیت اثر بخشی خاصی

دارد که در صورتی برابر دستور رفتار شود اثرات بهبودی را در کمتر از 40 روز شا هد

خواهید بود. اشاره به این نقطه و چگونگی عمل  حضوری توضیح داده خواهد شد.
(درسی دیگر)
در هنگام در مان و مرا حل تزریق سم شرا یطی پیش می آید که لازم هست دو 
و در مورد ی چند نیش هم زمان به بدن تزریق شود که در اینجا لزوم رعایت بعضی
اصول حتما لازم است ..دو ویا چند نیش هم زمان را بصورت موازی یا ضربدری می 
شود استفاده کرد و در این زمینه کنترل هم زمانی نیاز به دقت خاص دارد. در این
مورد باید بیمار از نزدیک توجیح گردد تا نتیجه مطلوب را مشا هده نما ید.
 

دستتان را با عشق و محبت در دست من بگذارید و بکوشید

شا دمانه  شادی واقعی را بدست آورید و هر گز سراغ غم

نر وید ...واز این روش در مانی نها یت بهره را ببرید.

در میان میوه ها از میوه های معر فی شده زیر خود را بیشتر بهره مند سازید

در بیماری( ام اس) معجزه انار و نا رنگی را حتما بخاطر داشته با شید

آلو سیاه - سیب - گریپ فروت برای من  بی نظیرند

و همه ی میوه جات در جا ی خود معر که اند. 


خواص میوه جات و عکسها شادی بخش
عکسهای زیبای من

http://mehdimehraban.webphoto.ir/449-2.htm

سلو ل بنیادی چیست...