سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

اصول درمانی سم زنبور عسل

    نظراگر
بدن انسان را به چهار بخش فرضی  تقسیم کنیم (از نیم کره راست و چپ سر) متوجه یک ارتباط هم بند و همسو خواهیم شد   سمت راست بدن را (A) و سمت چپ بدن را (B) می نامیم بالای بخش هوریزنتال را C وپائین بخش هوریزنتال را D که همیشه باید یک توازن نسبی بین این  بخش ها باشد تا هم متابولیسم کار آمدی در جریان باشد وهم تعادل روحی وروانی  حاکمیت داشته باشد .پس لازم است همیشه 

C>B>A=D 

برای تزریق سم در مورد هر نوع بیماری ضمن تست اولیه  (که حتما یک هفته  بعد از تست باید صبر نمود) در سیصد و اندی نقطه روی بدن لازم است بنا به نوع بیماری و توان فرد و رعایت اصول چهار گانه زندگی ( تغذیه –تنفس- تحرک- تفکر) سم را با روش دو به یک انجام دهیم ..در این مورد تعداد هر سم ( 3/. میلی گرم )
را در موضع درد و نقط قرینه به گونه ای وارد می کنیم که یک واحد سم به نقطه درد ( مورد دار) و دوواحد سم(6/. میلی گرم) را به نقطه معمولی(غیر مورد دار) تزریق  شود..

دلیل اینکه در نقطه غیر مورد دار دوز بیشتری سم تزریق می شود این است که سمت و سوی تمرکزی از طرف مشکل دار بدن به سمت های دیگرمنحرف و در گمراهی قرار گرفته و نوعی سیستم دفاعی را به حالت اصلی خود بر گردانیم و تاثیر گذاری روی واژگونی بیماری که از طریق هورمونها و پیام رسانهای شیمیائی (تکثیر بی رویه ی سلوله ها { کانسرها} )بود است حاصل شود...البته چون فرم درمان در زنبور درمانی در جهان حاصل  پنجاه سال سرمایه گذاری مادی و روحی و جمسی بوده است در صورت تمایل افراد به فراگیری باید با صرف هزینه مدتی را به کار آموزی مبادرت ورزند.

روابط فرمولی زیر بصورت رمز در تزریق محل ها و نقاط روی بدن بر اساس واکنش هر بیمار متغیر خواهد بود و لی در کلیت این روابط بصورت  پایه همیشگی می باشد..O این حرف معرف  نقاط تکی روی بدن است که قرینه ندارد مثل نقطه بسیار مهم  ویژه (C--O---D) چاکراهای روی سر - روی ناف - روی ستون فقرات -نوک بینی -بین ابروها

در تزریق سم به هر نقطه بدن بنا به نوع بیماری رابطه ی مخصوصی بین تقسیم بندی A , B , C, D
وجود دارد که حتما باید رعایت شود تا اثر گذاری سم به وقوع پیوندد ..در غیر این صورت مسیر درمان از دست  گرفته و یا نیم بند رها می شود ...البته در تمام نوع بیماری ها چنین نیست ..چرا که گاهی برخی فرم ناراحتی ها ( اسپاسم ها) با تزریق یک واحد (3/. میلی گرم) برطرف می شود..

در این تقسیم بندی به بخش بالای هوریزنتال (C)  باید اهمیت خاص داده شود...

یکی از ایجاد تردیدها ی برخی بیماران و نو درمانگران و غیر مطلعین به این فن درمان بی نظیر این است که تجویز سم زنبور را چون تجویز داروهای شیمیائی و حتی گیاهی میدانند که می خواهید این قفل را به همان طریق باز کنند ...در صورتی که باز کردن معمای درمان با روش زنبور درمانی بسیار ظریف و تخصصی است که حتی نو آموزان دچار تردید و گمراهی می شوند ...ولی من به همه اطمینان میدهم که برای درمان بهترین را ه طببعی زنبور درمانی است ....ولی چگونگی آن را باید به دقت فراگرفت و به قولی شاگردی کرد و دود چراغ خورد .....در تصاویر بالا شرایطی را که انسان در حالات گوناگون در تغیرات تشعشی جسم از پرده اسرار خارج ونمایان می سازد را اگر آنالیز نمائیم متوجه خواهیم شد که نقش شادی - عشق - دوری از اضطراب و غم تا چه میزان کمک به بالانس هورمونها نموده و همیشه تندرستی حاکم خواهد بود...