سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

نقش تلومرها در سرطان ریه و کاربرد زهر زنبور عسل

A large-scale genetic study of the links between telomere length and risk for five commonlung cancer cancers finds that long telomeres are associated with an increased risk of lung adenocarcinoma. No significant associations between telomere length and other cancer types or subtypes were observed. The findings were published in Human Molecular Genetics. The study, led by scientists from the University of Chicago in Illinois, uses a novel method to measure genetic predisposition for telomere length, rather than physiological measures which are confounded by factors such as age and lifestyle. “Our work provides compelling evidence of a relationship between long telomeres and increased risk for lung adenocarcinoma,” said study leader Brandon Pierce, PhD, assistant professor of public health sciences at the University of Chicago. “The prevailing hypothesis has been that short telomeres are bad for health, but it appears that this does not necessarily translate to some types of cancer.” Shortened telomeres have been implicated in aging and cardiovascular diseases, but their relationship with cancer risk is thus far unclear. Because telomeres can vary greatly due to factors such as age, lifestyle, and cancer progression, efforts to study the direct associations between cancer risk and telomere length have been difficult. To address this issue, Pierce and his colleagues used Mendelian randomization, a method which calculates telomere length based on genetic factors. They created a score based on a combination of genetic variants identified by prior genome-wide association studies as being associated with telomere length. Since genetics remain unchanged even as telomeres physically shorten, this measurement allowed for unbiased comparisons to cancer risk. Using genome data from more than 50,000 cancer cases and 60,000 controls through the GAME-ON (Genetic Associations and Mechanisms in Oncology) network, the team compared telomere lengths with the risk of developing breast, lung, colorectal, ovarian, and prostate cancers, including subtypes. They found that longer telomeres were significantly associated with increased risk for lung cancer, specifically lung adenocarcinoma, which more than doubled in risk for every 1,000 base pair increase in telomere length. Surprisingly, the researchers found no associations between shortened telomeres and cancer risk. Aside from lung cancer, only prostate cancer risk showed a modest positive association with long telomeres. “Mendelian randomization is an important tool that allows us to examine telomere length without the problematic biases that come with physically measuring it,” said study author Chenan Zhang, graduate student in public health sciences at the University of Chicago. “The positive association between telomere length and lung adenocarcinoma should be further investigated with the long term goal of improving prediction and prevention of this common cancer subtype.” The team suggests a potential explanation for this observation is that long telomeres enable more rounds of cell division than short telomeres, which could allow cells to live longer and have more opportunities to accumulate carcinogenic mutations. - See more at: http://www.agemarker.com/2015/09/longer-telomere-length-associated-with-increased-lung-cancer-risk/#sthash.wlBs7eGg.vakxCeYm.dpuf
ترجمه  متن  : زنبور درمانی در جهان

نقش تلومرها در بروز سرطان ریه


ارتباط بیشتر بودن طول تلومر و افزایش خطر سرطان ریه
 

یک مطالعه ی ژنتیکی در مقیاس بزرگ ارتباط بین طول تلومر و خطر پنج سرطان رایج، دریافت که تلومرهای طولانی تر با افزایش خطر سرطان ریه در ارتباط است. هیچ ارتباط مهمی بین طول تلومر و دیگر انواع سرطان مشاهده نشد. یافته ها در ژنتیک مولکولی انسان منتشر شدند.

مطالعه ی هدایت شده توسط دانشمندان دانشگاه شیکاگو در اسلینویز از روش جدیدی برای ارزیابی پیش موقعیت ژنتیکی طول تلومر استفاده می شوند به جای ارزیابی های فیزیولوژیکی که توسط عواملی چون سن و سبک زندگی مبهم می شوند.

براندن پیرس کمک پروفسور علوم سلامت عمومی دانشگاه شیکاگو گفت: اثر ما مدارک مهمی از رابطه ی بین تلومرهای طولانی و افزایش خطر سرطان ریه را ارائه می داد. فرض رایج بر این بوده است که تلومرهای کوتاه تر برای سلامتی مضر هستند اما به نظر می رسد که این به معنی نوعی سرطان نمی باشد.

تلومرهای کوتاه شده در پیری و بیماریهای قلبی عروقی نشان داده شده اند اما روابط آنها با خطر سرطان هنوز نامعلوم است. چون تلومرها می توانند به دلیل عواملی چون سن، سبک زندگی و پیشرفت سرطان خیلی تغییر کنند، تلاشها برای مطالعه ی روابط مستقیم بین خطر سرطان و طول تلومر سخت بوده است.

پیرس و همکارانش برای حل این موضوع از تصادفی سازی مندلی استفاده کردند، روشی که طول تلومر را بر اساس عوامل ژنتیکی محاسبه می کند. آنها نمره ای را بر اساس ترکیب متغیرهای ژنتیکی شناسایی شده توسط مطالعات رابطه ی ژنومی ایجاد کردند که با طول تلومر در ارتباط بود. چون حتی اگر تلومرها کوتاه تر هم شوند ژنتیک بدون تغییر باقی می ماند این ارزیابی از مقایسه های بی طرفانه ای برای خطر سرطان استفاده کرد.

این تیم با استفاده از داده های بیش از 50000 نوع سرطان و 60000 کنترل از GAME-ON، طول تلومر را در خظر توسعه ی سرطان سینه، شش، پروستات و تخمدان مقایسه کردند.

آنها دریافتند که تلومرهای طولانی تر با افزایش خطر سرطان ریه در ارتباط بودند افزایش طول تلومر باعث دو برابر شدن افزایش خطر می شود. جالب است که محققان هیچ ارتباطی بین کوتاهی تلومر و خطر سرطان نیافتند. جدا از سرطان ریه، تنها خطر سرطان پروستات، ارتباط مثبت اندک با تلومرهای بلند را نشان داد.

نویسنده ی مطالعه، چنان ژانگ که فارغ التحصیل علوم سلامت عمومی در دانشگاه شیکاگو است گفت: تصادفی سازی مندلی ابزار مهمی است که به ما این اجازه را می دهد تا طول تلومر را بدون انحراف های مسئله ساز بیازماییم که با ارزیابی فیزیکی آن همراه هستند. رابطه ی مثبت بین طول تلومر و ناهنجاری ریه باید با هدف بلند مدت بهبود پیش بینی و ممانعت از این نوع فرعی سرطان بررسی شود..گروه نشان می دهد که توضیح بالقوه ی این مشاهده این است که تلومرهای طولانی دوره های بیشتری از تقسیم سلولی را نسبت به تلومرهای کوتاه ممکن می کنند که باید به سلولها اجازه دهند بیشتر زنده بمانند و فرصتهای بیشتری برای انباشته کردن جهش های ژنوم سرطان داشته باشند.

اطلاعات  بیشتر را  از ادرس زیر ببینید

See more at: http://www.agemarker.com/2015/09/longer-telomere-length-associated-with-increased-lung-cancer-risk/#sthash.wlBs7eGg.vakxCeYm.dpuf