سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

شعر درمان


نیش و نوش

برگها سبزند و گلها سرخ فام

سرخی از سبزی بزاید شهد خام

سوره نحل ار کنی  تفسیر جام

نوش دارو بینی اش در یک کلام

لیک باید کرد اندیشه در آن

تا بیابی راه ورسم  هر سلام

گر طلا خواهی  ز سنگ آری برون

رنجها باید کشیدن مستدام

کاشف رمز حقایق دانش است

تجربه کردم من آن را با قیام

از عسل  شیرین تر زهر هم او

اندر او باشد برایت صد پیام

صبر باید تا که  دانی راز آن

گرچه  سوزد تن ولی  دردت نیام

الغرض در رنجها  گنجی بود

چون مصمم گردیش آری بدام

بشنو از من این حقیقت آشگار
کن تو پرهیز از هزاران راه خام

تا نیفتی از فراز پشت بام