سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

نقاط تاثیر زهر زنبور عسل

نقاط تاثیر گذار زهر زنبور عسل روی بدن انسان ( این نقاط تنها بوسیله زنبور

درمانگری مورد استفاده قرار می گیر د)نقاط واقع در پشت بدن انساننقاط واقع در جلوی بدن انسانبعضی نقاط تاثیر گذار زهر زنبور عسل روی بدن انسان

نقاط تاثیر گذار و یک نقطه ممنوعه روی بدن انساندر آیه مبارک سوره((نحل)) تفکر کنید تا دانش درمان دردها

و بیماریهای خود را بیابید ... واوحی ربک الی نحل..