سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

مقد مه ای بر زنبور در ما نی

یک ضر ب المثل چینی میگه : پزشکی که نتواند 8 بیمار از 10 بیمارش را معالجه کند پزشک
خوبی نیست..!!  چراکه طبیعت قادر است 7 تای آنها را شفا دهد..

و این  واقعیت ثا بت شده ای است ...چرا که ما از(اجداد مان) که در گذشته با طبیعت همگام بوده اند
تا کنون پا بر جا مانده ایم.

 wpe9.jpg (30440 bytes)

 برای سالم زیستن با ید اطلا عات خود را کا مل کنید و هر گاه بر اثر عدم اطلاعات و دقت
دچار بیماری شدید با خونسردی  بهترین روش در مان را دنبال کنید.

سم زنبور و غدد درون ریز

http://farm4.static.flickr.com/3299/3565524703_78ce8288e5_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3350/3565543299_4cefd9a5cf_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3298/3566380534_283fb19498_b.jpg

تعدای از بیماران در مان یافته و تحت  درمان به روش زنبور درمانی

(روی کادر زیر کلیک کنید)
http://omid-ra.blogfa.com/

چارلز مراز زنبور درمانگر مشهور آ مر یکا ئی
ار کتاب زنبور درمانی

نوشته چارلز مراز

با مقدمه دکتر برادفورد اس( اسکن های زیر)

تر جمه دکتر بهنام کا ویانی و حید

دفتر نشر اشراقیه(1383)

http://farm4.static.flickr.com/3656/3562952576_d0c3d683ec_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3301/3562994658_1d02c3df64_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2467/3563044280_1562bbbcc3_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3308/3562250921_9e89e445a7_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3364/3563080852_c16fca4e30_b.jpg

?...MS

ناشر : عصر کتاب
تا لیف : پروفسور ملیسا آبر امو و یتز

http://farm4.static.flickr.com/3553/3541790353_01ed98f148_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2186/3542649040_2baa4c2fd1_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2466/3541879553_f5103f4359_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2424/3542497731_c2cb5f6e51_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3332/3543395496_981c1d7ff0_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2009/3542623981_16d98ddeb2_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2478/3543355354_5a983674c2_b.jpg

با مطا لعه ی موارد با لا هر گز از بیماری ام اس و حشت نکنید ...چون به

سا دگی ..و با صبر و بردباری با روش زنبور درمانی  کا ملا ریشه کن می شود

هشدار به مردان با نزدیکی به سن چهل سا لگی
مطا لبی در مورد پروستات و درمان  بی نظیر آن با زنبور درمانی

http://farm4.static.flickr.com/3405/3543484072_d40d65c653_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3402/3543514762_22c5b607d8_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2422/3543636050_dc18b4271b_b.jpg

زنبور در مانی << برای ادامه مطالب کلیک کنید

زنبور در مانی در روسیه
http://farm4.static.flickr.com/3384/3563354753_3705ecbfca_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2468/3564245674_d5ff0a9605_b.jpg

نا سا زگاری به عسل

http://farm4.static.flickr.com/3625/3575636352_3e11868f49_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3328/3575641152_107b3de823_b.jpg

جهت در مان و چگونگی آن حضوری مر اجعه ؛ یا با شما ره های زیر با من تماس بگیرید

09371301164   09139416483

09359489500

برای بدست آوردن اطلا عات مفید به مطالب اسکن شده زیر توجه و دقت نمائید
خواندن آنها برای پز شکان ایرانی مفید است

http://farm4.static.flickr.com/3556/3539394528_1c1ccc34d8_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2341/3539446942_ebe3bb1f32_b.jpg 

http://farm3.static.flickr.com/2422/3540899857_3709cdbdd8_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2181/3539525532_291ffe9945_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2341/3538760223_ce6096b8d3_b.jpg

برخی از بیماران  درمان بیماریهای متفا وتی را با زنبور درمانی سوال میکنندکه باید عرض

 کنم برای درمان هر نوع بیماری حد اقل برای نوبت اول بیمار از نزدیک باید ویزیت شود؛ و

  با معا ینات مستقیم و پرسش؛ چگونگی بیماری مشخص و سپس پاسخ قاطع داده شود

 

گیا ه شا هدانه را به میزان 100کرم در روز بدون بو دادن آسیاب شده مصرف کنید
 ( شیرین نکنید)
در هر هفته یک نو بت ..مو ثر در درمان لرزش ها اندام ( مخصو صا در بیماری ام اس)
http://www.parsiteb.com/news.php?id=119&action=viewFullContent&groupId=56

نامه من به وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش عالی...