سفارش تبلیغ
صبا
زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee
این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود
درباره وبلاگ


experiential therapiest bee Ruhollah Arjomandi به کلام الهی در سوره مبارک نحل دقیق توجه کنید تا شاید از بعد جسمی و رهائی از بیماریها به شگفتی های دست یابید ...آنگاه وحی آفریدگار را به این حشره بدرستی در خواهید یافت...واوحی ربک الی نحل .. زنبور درمانی یکی از روش های شناخته شده جهانی است که امروزه در جهان ( کشورهای مترقی ) به آن ارج نهاده و در جهت تکامل و بهبود و شناخت هر چه بیشتر آن گامهای بی نظیری برداشته می شود ...بنده شخصا از سال 1348 از طریق شاد روان جناب دکتر ولی اله آصفی آشنا وافتخار شاگردی ایشان را داشته ام و بصورت عملی تجارب بی نظیری کسب نموده و مدعی بکار گیری بهترین و باتجربه ترین روش های درمانی عملی در این زمینه می باشم ..اولین کتاب ترجمه شده در ایران که یک نسخه از آن را از ایشان هدیه گرفتم به نام ( خواص پزشکی عسل - پرورش زنبور عسل و سم زنبور عسل ) تالیف ن. یوئیر یش ..ترجمه ایشان از بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ - خیابان منوچهری -تهران بوده است ...که متاسفانه امروزه هر فرد بی تجربه ای بدون اطلاعات عمیق کار درمان ( با زهر زنبور) را انجام و بعضا کپی برداری می نمایند.لازم است بدانید در این روش در شرایط خاص و نوع بیماری از داروهای گیاهی و سایر روشهای طب سنتی ( زالو و زنبور؛ زهر برخی زنبوران غیر عسل ؛حجامت ؛ ماساژ؛ گفتار درمانی ؛ خر درمانی و سوار کاری؛کوه درمانی ؛ خنده درمانی و و ) به صورت هم گام با زنبور درمانی استفاده می شود...درروش زنبور درمانی باید بیمار و اطرافیان مطیع مطلق بوده و هر گز از آنچه دستور داده می شود خطا نرفته و از اعتماد به نفس محکمی بر خوردار گرددند .اولین قدم سیگاری و معتاد به هیچ ماده مخدره نبوده و در این گونه محیط ها ظاهر نشوند دستورات چهارگانه و محوری حیات ( تغذیه – تنفس – تحرک-تفکر ) را به دقت توجه و انجام دهند و در برخی موارد حتی اگر لازم باشد مجبور به ترک و هجرت از محل زندگی و کاری خود خواهند بود ...مهمترین آن بها دادن به ورزش و دوری از اضطراب و تشویش دلهره و پریشانی فکر است سپس تغذیه که باید متناسب با شرایط فرد تنظیم و اجرا گردد و در این راستا تا حد امکان از آلودگی های محیطی از هر دست فاصله گرفته شود .در غیر این صورت از پذیرفتن شما معذور خواهم بود.مخصوصا سیگاری ها 09135538403 در درمانها هیچ تضمینی وجود ندارد ...بهبودی فرد مدیون اعتماد ب
صفحات وبلاگ

وبلا گ دیگر منfarsi1.jpg

این بخش به سفا رش دوست عزیز م ( جنا ب آ قا ی رضا با ستا نی: همراه 09125653085) که در دانشگاه تر بیت معلم حصا رک کر ج حضو ر دارند و علا قمند به  رشته زنبور در مانی که در  تر جمه آخر ین و جد ید تر ین کتا ب روز دنیا ( زنبور درمانی ..اثر نیلا خیسما تو لینا )همکار ی ما لی نمو ده ایجا د با شد  با معر فی کتب مختلف در این زمینه گا می مثبت و سا زنده بر داشته با شم ...ضمنا اینجا نب در حا ل تد و ین کتا بی اینتر نتی هستم به نام (تجر بیا ت من در زنبور در مانی) که حا صل سی سا ل تجر به مفید وعملی در این مورد می با شد.

  زنبور در مانی : اثر چا ر لز مر از زنبور در مانی : اثر نیلا  خیسما  تو لینا

                   

او لین کتا ب زنبور درما نی که در ایران تر جمه و منتشر شد

تا لیف :ن. یو ئیر یش     تر جمه : دکتر  ولی اله -آصفی  تیر ماه 1348

نا در تر ین بیما ریها  که  با زنبور در ما نی ا د عا ی در مان آنها را دارم

1-به گزارش هفت تیر ?tir.com به نقل از وبلاگ اخبار ترکیه : در فرانسه زنی که دچار یک بیماری بسیار نادر شده و چهره اش به طرز بسیار زشتی در آمده بود از رئیس جمهور درخواست کرد او را بکشند.

زشت ترین زن دنیا
موضوع مطلب :
جمعه 85 دی 29 :: 5:26 عصر :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

 

            

  

                                          شروع کار زنبور در مانی

با توجه به حر فه ی اجد اد یم (عطاری) که قر ن ها در ده نو و ده با لا ی یز د مشغو ل بو ده اند...فا میل اصلیم را ا ز عطار زاده یز دی به نا م ار جمند ی ....تغییر  دا ده اند( وا لدینم)

در سا ل 54 با پیش آمدن شرا یطی و بصورت اتفا قی ( چیزی شبیه چار لز مراز آمر یکا ئی) با زنبور عسل اول از طریق کلا م خدا سوره مبا رک نحل آشنا وسپس ..سعی نمودم با تهیه چند کلنی زنبور عسل اولین گا م را بردارم ...چون هنوز غیر از شیرینی عسل به چیزی فکر نمی کردم اولین تولید  عسل را با احسا س خا صی بین اقوام تقسیم کردم..به تدریج با مطا لعه کتب زنبور داری با روش واصو ل کار همرا ه با در یا فت تجا ربی  از پیشکسوتان این فن آشنا شدم ..کار کردن با زنبور عسل از ابتدا برایم بسیا ر جذاب وشیرین بود شا ید شیرین تر از عسل..در ضمن کا ربا زنبور نیش زنبور هم مرا آزرده می کرد وگا هی فکر میکرد م اگر این نیش نبود چقدر عا لی بود...که بسی تفکر بی تا ملی بود!!! نها یتا در خا نواده به دلیل وجود زنبور به بر خی حا لات روبر میشدم که بعضا متوجه بر طرف شدن برخی بیماری های که سا لها از آن رنج میبردم شدم ..مثل رو ما تیسم که از کودکی در خود حس میکردم..موارد متعدد دیگری از بیما ر ها را در اطرا فیان ..دوستا ن به صورت ابتدائی واولیه در مان میکردم ...که با کنجکا وی و تحقیق و مطا لعه نوشتا ری و عملی راه پر نشیب و فرا زی را طی نمودم به گونه ایکه ..متوجه قدرت درمانی فو ق العاده سم زنبور عسل شدم ...که در یک مقطع سنی حدود سا لها ی 65 که به سر طا ن پوست دچا رشده بودم .

 فرم ظا هری این نوع سرطان  که در من بود

.با استفا ده از سم زنبور ونوعی گیا ه وعسل تواما وبه طریقی خا ص طی مدت کوتا هی در مانشدم که اثا ر آن بر بدنم نما یان است...طی این مدت بیما ران مختلفی مرا جعه ..وزمینه تجر به کار درمان را بصورت عملی بدست آوردم ..امروز بعداز گذشت سی سا ل قدرت در مانی  این روش را آن چنان نیکو میدا نم ..که لازم میدانم به تمامی افراد سا لم در ابتدا توصیه کنم تا قبل از بدام آفتا دن در گرداب بیما ر ی ها از روش زنبور در مانی استفاده کنند( حتی با سر انگشتی عسل در روز یا کمی گرده گل ویا در ما هی حد اقل یک نیش زنبور عسل)

وبه تما می بیما رانی که تا کنون از روش های در مانی مختلف سو دی نجستند سفا رش دارم مطمئن با شند از روش زنبور در مانی نتیجه دلخواه خود را خواهند گر فت وسلامتی خود را با خشنودی بدست خواهند آورد..این گفته من نیست  فر موده خدا وند متعا ل در سوره مبا رک نحل وسا یر کتب دینی ادیا ن الهی و تا ئید انبیاء واولیا مکر م بوده ..که امروزه از طریق علم ثا بت ومحققین زیا د ی در سر تا سر عا لم با اشتیا ق به دنبا ل آن هستند..من  در ادامه این مقدمه بر خی نکا ت  لازم را تقدیم خواهم نمود..موفق وبا نشا ط با شید.

مرا جعات بیما را ن وافرا د سا لم

مرا جعات افراى سا لم جهت راهنما ئیهای لازم در خصوص کار زنبورداری و یا اموزش استفاده صحیح از فراورد های زنبور عسل برای جلو گیری از بروز بیماری بصورت مستمر وروزانه.

بیما ران مرا جعه نمو ده

1- بیما ران  کمر دردی 2-بیماران  سر طا نی 3-بیماران روماتیسمی 4-بیماران بواسیری5- بیماران گو اتری-بیما ران MS

7-بیمارن اید زی8 - بیما ران ارتریتی و آرتروزی 9- بیماران عصبی 10-بیماران الز ا یمری 11-بیماران متفر قه

                  جدول تجزیه وتفکیک مواد تشکیل دهنده زهر زنبور عسل ( برخی مواد هنو ز نا شنا خته است

آ نزیم ها: -فسفو لیپازA2-هیا لورونیداز-اسید فسفا تاز

پپتید ها:  آپا مین  -ملیتین- پپتید MCD -سکا پین -تر تیا پین-آدو لاپین

آ مین های بیو ژنیک: هیستا مین - دوپا مین -نوراپی نفرین - لکوترین

هشدار من به تما می افر اد سا لم
 
چون آقا یان از سن چهل سا لگی به با لا  احتمال مبتلا شدن به بیما ریها ی مخصوص (پر وستات)  وکمرد رها و ضعف در امور جنسی وو را خواهندداشت لازم است از روش زنبور درمانی جهت مصو نیت قطعی بهر ه مند شوند ...این اخطا ر من را  جدی تلقی فر ما ئید و مطمئن  با شید  این تنها روش در ما نی طبیعی هست که شما را با قدرت اولیه با نشا ط وسر زنده نگه میدارد ...لازم است به زندگی زنبور داران حر فه ای در سراسر جهان توجه  کنید ...که همه آنها با طول عمری مفید و خر سندی خا ص زندگی می نما یند ...البته لازمه آن این است  که ان زنبور دار ..ورزش وتغذیه منا سبی که در حر فه اش لازم الاجرا ست را با دود سیگار و مواد افیونی دیگر که گر یبا نگیر خیلی ها شده را از خود دور سا زد ...چون محیط زنبور داری و شر ایط کوچ این حر فه خود از بهترین و با نشا ط ترین جنبه ها ی آن محسوب میشود . 

عسل یک واژه عربی است که در زبان فارسی " انگبین " نامیده می شود. عسل  اکسیری پر ارزش است که در تمام طول تاریخ به عنوان یک غذای خوش طعم و شفابخش مورد توجه بشر قرار گرفته است، طوریکه گذشتگان آن را مظهر پاکی و خلوص و همچنین نشانه قدرت و جوانمردی می دانستند. در یونان و روم باستان عسل را مظهر برکت ، عشق و زیبایی دانسته و مصریان مالیات خود را بر اساس آن می پرداختند.

عسل در زمان های خیلی دور بطور طبیعی در لابه لای صخره ها و در جنگل ها وجود داشته ، ولی انسان تقریباً از چهارهزار سال پیش به اصول کندو داری و پرورش عسل پرداخته است و این ماده مغذی در طی سالیان محفوظ مانده است.طوریکه در مقبره های فراعنه مصر، کوزه های پر از عسل ، سالیان دراز باقی مانده و فاسد نشده است. این ماده با وجود شیرینی بسیار ترش نمی شود و کپک نمی زند . در قرآن سوره ای بنام " نحل " مربوط به زنبور عسل و عسل است که اهمیت این ماده را نشان می دهد.

برای تولید عسل ، زنبور عسل  شهد گل های مختلف را جمع آوری کرده و آن را در کیسه داخلی مخصوص خود ذخیره می کند . او برای تهیه یک کیلو عسل بایستی 2 میلیون مرتبه روی گل ها بنشیند. زنبور در بین راه مقداری دیاستاز از نوع اینورتاز به داخل آن ترشح می کند و مقداری از آب شهد از کیسه جذب بدنش می شود . سپس به کندو رفته و شهد نارس را به داخل سلول هایش ریخته و هنگام شب از کندو خارج نمی شود. زنبور عسل شهد را مجدداً به داخل کیسه ذخیره خود برده و دوباره آنزیم دیاستاز را به آن می افزاید و همچنین رطوبت آن را جذب می کند . این عمل را آنقدر انجام می دهد تا شهد کاملاً غلیظ شده و تبدیل به عسل رسیده می گردد. می بینید تهیه عسل کار بسیار دشواری است که هر زنبور در طول زندگی اش فقط 1 قاشق مربا خوری از آن تهیه می کند . در نهایت زنبور برای تمیز ماندن عسل روی آن را با یک لایه موم می پوشاند و موم عسل بر خلاف تصور بسیاری از مردم ، مدفوع زنبور نیست.

نوعی عسل بنام شاه انگبین جهت تغذیه ملکه تهیه می شود که اکسیر طول عمر نامیده می شود، چون عمر زنبورهای کارگر تابستانی 6 تا 8 هفته است، در حالی که عمر ملکه که از شاه انگبین تغذیه می کند چهار تا پنج سال است.

در مورد خواص دارویی عسل در یک مطلب دیگر صحبت خواهیم کرد.

خصوصیات ظاهری و فیزیکی عسل

رنگ عسل : رنگ عسل بستگی به نوع شهد مصرفی دارد و از زرد بسیار روشن تا قرمز تیره متغیر می باشد (عسل آویشن قرمز رنگ ، عسل اقاقیا بی رنگ و عسل گیاه اسپرس زرد طلایی است). منطقه ی جغرافیایی و شرایط آب وهوایی نیز در تعیین رنگ عسل بی تاثیر نیست. پس رنگ عسل نمی تواند عامل تعیین کننده برای تشخیص کیفیت عسل باشد. معمولاً مصرف کنندگان در ایران رنگ تیره را می پسندند.

عطر و طعم : عطر و طعم هم مانند رنگ آن ، متناسب با گیاهی است که زنبور از آن استفاده کرده است.

خصوصیات شیمیایی عسل

 عسل  سرشار از مواد مغذی مختلف است. البته این ترکیبات در انواع مختلف آن متفاوت است که در زیر به اختصار شرح داده شده است :

- قندها : تاکنون حدود 20 قند در عسل شناخته شده که میزان کل آن حدود 80 درصد می باشد و از مهم ترین آن ها گلوکز(31%) و فروکتوز (38%) را می توان نام برد.

- کالری : میزان کل کالری به طور متوسط در هر 100 گرم عسل، 364 می باشد ، یا به عبارتی 64 کالری در هر قاشق سوپ خوری.

- آنزیم : عسل حاوی آنزیم های متعددی از جمله اینورتاز، دیاستاز، گلوکز اکسیداز، کاتالاز و ... می باشد.

- اسیدیته یا PH : عسل یک ماده اسیدی است و PH آن از 4/3 تا 1/6 متغیر است.

- رطوبت: میزان آن در انواع آن متفاوت است، اما به طور تقریبی 17% تخمین زده شده است.

- چربی و کلسترول : عسل فاقد هر گونه چربی یا کلسترول  می باشد.

- پروتئین : پروتئین عسل هم منشاء گیاهی دارد و هم منشاء جانوری و میزان آن تقریبا یک درصد محاسبه گردیده است.

- مواد معدنی : عسل حاوی انواع مواد معدنی مانند کلسیم  ، پتاسیم، آهن  ، فسفر  ، منیزیم  و ... است. تحقیقات نشان داده است که هر چه رنگ عسل تیره تر باشد ، حاوی مواد معدنی بیشتری است.

- ویتامین ها : عسل سرشار از ویتامین های مختلف است که از مهم ترین آن ها ویتامین های B1  ,  B2  , B3  , B5 , B6  و ویتامین C  را می توان نام برد.

تبلور یا شکرک زدن عسل (GRANULATION)

عسل طبیعی و خالص باید شکرک بزند. آنزیم دیاستاز و همچنین قند ( گلوکز ) بالای موجود در عسل از عوامل مهم در عمل شکرک زدن است. اجسام خارجی از قبیل ذرات موم ، گرده ی گل و یا حتی گرد وغبار می توانند به عنوان هسته تبلور باشند. دیاستاز، این ذرات را به خود جذب کرده و ته نشین و کدر می شود . هر چه مقدار گلوکز عسل بیشتر شود، عمل شکرک زدن زودتراتفاق می افتد. پس نتیجه می گیریم که اگر عسلی پس از مدتی شکرک زد، پس حتماً طبیعی است. البته تولید کنندگان به دلیل این که مصرف کننده ها عسل مایع و شفاف را می پسندند، بعد از استخراج آن و عمل فیلتر کردن ، عسل را تقریباً 30 دقیقه در دمای 60 درجه ی سانتیگراد حرارت می دهند یا به عبارتی پاستوریزه می کنند که با این عمل دیاستاز موجود در عسل با حرارت از بین می رود و عسلی شفاف و روان به دست می آید.

عسل شکری

منشاء آن شربت شکر یا مخلوطی از عسل و شکر است ، یعنی به جای شهد گل ، شکر در اختیار زنبور قرار می گیرد که ممکن است حتی به صورت شان به بازار عرضه شود. عسلی که به این طریق تهیه می شود طبعاً عطر و بو ( بوی گل ) ندارد و طعم شکر را می دهد. وزن مخصوص آن از عسل کمتر است. درصد ساکارز بالاتری نسبت به عسل دارد و همچنین کش دار نیست. بنا به گفته ی بعضی از کارشناسان اگر این نوع عسل به دلیل اشباع آن از شکر، شکرک زد بلورهای آن درشت تر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که با اتکاء به وضع ظاهری عسل کمتر می توان در مورد خلوص و مرغوبیت آن اظهار نظر صحیحی نمود؛ چرا که فقط روش آزمایشگاهی، روش مناسبی در تعیین خلوص عسل می باشد.

منابع :

- زبان خوراکی ها

- ماهنامه دنیای تغذیه

- ماهنامه سلامتی و تغذیه
موضوع مطلب :