سفارش تبلیغ
صبا
زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee
این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود
درباره وبلاگ


experiential therapiest bee Ruhollah Arjomandi به کلام الهی در سوره مبارک نحل دقیق توجه کنید تا شاید از بعد جسمی و رهائی از بیماریها به شگفتی های دست یابید ...آنگاه وحی آفریدگار را به این حشره بدرستی در خواهید یافت...واوحی ربک الی نحل .. زنبور درمانی یکی از روش های شناخته شده جهانی است که امروزه در جهان ( کشورهای مترقی ) به آن ارج نهاده و در جهت تکامل و بهبود و شناخت هر چه بیشتر آن گامهای بی نظیری برداشته می شود ...بنده شخصا از سال 1348 از طریق شاد روان جناب دکتر ولی اله آصفی آشنا وافتخار شاگردی ایشان را داشته ام و بصورت عملی تجارب بی نظیری کسب نموده و مدعی بکار گیری بهترین و باتجربه ترین روش های درمانی عملی در این زمینه می باشم ..اولین کتاب ترجمه شده در ایران که یک نسخه از آن را از ایشان هدیه گرفتم به نام ( خواص پزشکی عسل - پرورش زنبور عسل و سم زنبور عسل ) تالیف ن. یوئیر یش ..ترجمه ایشان از بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ - خیابان منوچهری -تهران بوده است ...که متاسفانه امروزه هر فرد بی تجربه ای بدون اطلاعات عمیق کار درمان ( با زهر زنبور) را انجام و بعضا کپی برداری می نمایند.لازم است بدانید در این روش در شرایط خاص و نوع بیماری از داروهای گیاهی و سایر روشهای طب سنتی ( زالو و زنبور؛ زهر برخی زنبوران غیر عسل ؛حجامت ؛ ماساژ؛ گفتار درمانی ؛ خر درمانی و سوار کاری؛کوه درمانی ؛ خنده درمانی و و ) به صورت هم گام با زنبور درمانی استفاده می شود...درروش زنبور درمانی باید بیمار و اطرافیان مطیع مطلق بوده و هر گز از آنچه دستور داده می شود خطا نرفته و از اعتماد به نفس محکمی بر خوردار گرددند .اولین قدم سیگاری و معتاد به هیچ ماده مخدره نبوده و در این گونه محیط ها ظاهر نشوند دستورات چهارگانه و محوری حیات ( تغذیه – تنفس – تحرک-تفکر ) را به دقت توجه و انجام دهند و در برخی موارد حتی اگر لازم باشد مجبور به ترک و هجرت از محل زندگی و کاری خود خواهند بود ...مهمترین آن بها دادن به ورزش و دوری از اضطراب و تشویش دلهره و پریشانی فکر است سپس تغذیه که باید متناسب با شرایط فرد تنظیم و اجرا گردد و در این راستا تا حد امکان از آلودگی های محیطی از هر دست فاصله گرفته شود .در غیر این صورت از پذیرفتن شما معذور خواهم بود.مخصوصا سیگاری ها 09135538403 در درمانها هیچ تضمینی وجود ندارد ...بهبودی فرد مدیون اعتماد ب
صفحات وبلاگ
شنبه 86 اسفند 18 :: 6:53 عصر :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

قا بل تو جه مر اکز علمی بدون هیچگونه چشم داشتی بیماری ENB  را به روش زنبور درمانی در مان میکنم!

زشت ترین زن دنیا درخواست کرد او را بکشند( با روش زنبور در مانی این بیمار ی قا بل در مان است)

اخلاق پزشکی (سوگند نامه بقراط)  

مصرف دارو همیشه شفابخش نیست!

راز عمر طولانی کشف شد

چگونه جانوران به معالجه خود مى پردازند

طب سنتی و مکمل [350]

طب سنتی جهان

طب سنتی (633)

نشریه حکیم

  عســـل رزاقـــــی

مطا لب و مستند اتی در مورد طب مکمل.                   

1-جایگاه طب مکمل- جایگزین در جهان امروز

2-روند رو به رشد طب سنتی و مکمل در جهان

4-پژوهشگران ژاپنی در زمینه چگونگی تکامل مغز به دستاورد نوینی رسیدند.

3-در استراتژی 2007-2004 سازمان بهداشت جهانی(WHO) در بند 2 حمایت از طب سنتی و مکمل به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. ترجمه دقیق این بند به صورت زیر می باشد :
2- طب سنتی و طب مکمل:
سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد تا کشورهای عضو را جهت افزایش امنیت،ثمربخشی و کیفیت استفاده از طب سنتی و مکمل(TM/CAM) حمایت وافی و کافی نماید.
2-1- کشورهای عضو باید جایگاه شایسته ای را برای طب سنتی و مکمل در سیستم ملی درمانی خود در نظر بگیرند.
2-2- کیفیت و دسترسی طب سنتی و مکمل باید بهبود یابد.
2-3- استفاده منطقی از طب سنتی و مکمل توسط پزشکان و بیماران می باید افزایش یابد
موضوع مطلب :
جمعه 86 اسفند 10 :: 8:25 صبح :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

حضر ت علی (ع) می فر ما ید : دا نش فر ا وان است ولی عمل اندک

نظرا ت و سئو الات خود را در این بخش مطر ح کنید ..تا در همین قسمت پا سخ داد ه شود.

1- پا سخ به سئو لات ( طر ح خصوصی)

در مورد تغییرات در *** در مرد ان ... که مورد نظر این با زدید کننده محتر م بود ه است .

ابتدا لازم است  وا کنش بدن خود را به سم زنبور عسل بو سیله فر دی خبره ( مثلا یک زنبور دار ..یا زنبور در مانگر )  معلو م کنید و میزان واکنش را  برایم شر ح دهید ( اصو ل احتیا ط در این مورد قا بل اهمیت است)

در صورت عدم حسا سیت نسبت به این سم  6 ما ه وهر روز بصورت مر تب یکسا عت وقت در زمان معلو م که هر روز بشود در همان زمان تمر ینات را انجام داد اقدام کرد .

در روی عضو مورد نظر و بخشی از ستون فقرا ت نقا طی هست که با اثر گذاری سم در نو بت های مشخص ( و در نظر گر فتن واکنش کلی )

 می شود تا  با تسلطی که بتدریج پیدا خوا هید کرد خو تان در بدنتان این سم را وارد کنید ...که برای نو بت اول یک نیش ( دوز اولیه)

و برای نو بت های بعد ( نسبت به نو ع عکس العمل بدن شما)  تا 6 نیش در فا صله زما نی بین هر نیش 2 دقیقه  استفا ده شود.

در زما ن استفا ده از سم ( نیم سا عت بعد از اتما م تزریق سم) ...تمر ینات کششی خا ص که حتما با آب گر م و در شرایط  با نشا ط بدور از  تحر یکات ار ضا ئی تا 30 دقیقه انجا م می شود .

خور دن رو زانه  یک فنجا ن داروی گیا هی آ ویشن همر اه با کمی عسل بصور ت دم کرده  اقد امی است که در پا یان  کار تمرین صو رت می گیرد

و شما با ید بعد از این تمر ینات ..به آسودگی  و بدور از هر گونه حر کت تحر یک آمیز ( هم بستر ی و دفع منی ) فقط نشا ط روحی و اینکه با اند یشه مثبت  به روش خود مطمئن هستید کا ملا استر احت کنید و فیلم یا آهنگ منا سبی را در حا ل دراز کش گوش ویا ببینید.

لازم است گا ه گا هی تلفنی از پیشر فت رو حی و جسمی خود  وهر گو نه واکنش مثبت یا منفی مرا جهت راهنما ئی خود مطلع سا زید.

به امید اینکه مو اهب الهی را با شنا خت در ست آن بهتر بشنا سیم واز آن لذت حقیقی را ببر یم .  چر ا که لذت مشر وع  هدیه آ فر ید گا راست .

دو ست عزیز  وسا یر متقا ضیا ن محتر م  شما  با زنبور در مانی  به نتا یج شگر فی میر سید  که نه تنها مور د خا صتا ن بر اور د می شود بلکه از  سا یر  اثر گذاری ها ی آن هم بهر ه مند خوا هید شد..

تلفنی سو ال می شود برای در مان کجا با ید مر اجعه شود ؟

بنده  در شهر ستان کر مان هستم ..و برای بیما ر ان از سا یر شهر ستا نها ی دور مشکل است که مرا جعه فر ما یند ( چون  در زنبور در مانی حضور بیمار بصو رت رو زانه ضرو ر ی می با شد ) بد ینو سیله  در صو رتی فر د یا افر اد خیری بتو انند محل منا سبی در تهران ( که متقا ضی در مان زیا د ی دارد) در اختیا ر بگذار ند  به نو به خو د این خد مت الهی را به را یگا ن و برا ی اثبا ت قدرت در مانی آن تقد یم می نما یم .
موضوع مطلب :
دوشنبه 86 دی 17 :: 12:3 صبح :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

 

زنبور درما نی بهتر ین راه پیشگیری ودرمان قطعی بیماریها ... با سی سا ل  تجر به  سلامت شما را با این روش تضمین می کنم

تما س تلفنی بمنظور  در یا فت اطلا عات از اصو ل در مان با روش زنبور در مانی 09139416483

 اطمینا ن داشته با شید اگر تا کنون از دیگر را ه  های در مانی به نتیجه مطلو ب نر سیده اید با زنبور در مانی بطور قطع و یقین سلامت خو د را با ز خوا هید یا فت


در را بطه با مشکلا ت جنسی  ...که سا لها از آن رنج میبر ید با زنبور درما نی به  در مان واقعی آن بپر دازید .

 

  زنبور در مانی  آ ثر : نیلا خیسما تو لینا

  نا شر : نشر نصوح 09133119240

  متر جمان : مهندس مظا هر سیدی و دکتر احمد چیت سا ز

  زنبور در مانی بهترین مسیر در ما نی طبیعی و مطمئن

                                                                                            

جدید تر ین کتا ب  تر جمه شده  که بو سیله اسا تید محترم جناب  مهندس سید مظا هر سیدی و دکتر احمد چیت ساز

تر جمه شده است  ...که خد مت بسیار شا یا نی به ایر انیا ن بوده  و در نو ع خود از جهت مطلب و تر جمه کم نظیر است

بنده بر حسب نو ع فعا لیتم در این زمینه  تا ئید می نما یم ..مطا لب مند رج در این کتاب بسیار سو د مند و با عث با لا رفتن

سطح آگا هی عمو می شده و ما را از قدرت بی نظیر الهی که در وجود این حشره مفید گذاشته شده است آگا ه می سا زد

لذا وظیفه خود میدانم  چکیده ای از مطا لب را در این وب نصب تا علاقمندان با تهیه و مطا لعه کا مل این کتاب به تو انمندی

زنبور در مانی واقف و با اصو ل صحیح  ( نه خود در ما نی)  اقدام نما یند.

این کتاب از انتشا رات نشر نصو ح  9133119240  می با شد

 

در این کتا ب می خو انید
بیما ر ی های معده ای -روده ای ....بیمار ی های قلب و عر وق...بیما ریهای جنسی مر دان...بیما ریهای مجار ی ادراری
بیما ریهای اعصاب ...بیما ریها ی ریه ...بیما ریهای زنان...بیما ریهای کو دکان ...بیما ریهای گوش وحلق وبینی...بیما ریهای غدد درون ریز
بیما ر یهای مفا صل...بیمار یهای پوست...زیبا سا زی...نتیجه گیری...اجزا ء مخلو ط ها ...منا بع
ضمنا ا سا تید محترم
دکتر آر مان احمد زا ده بخش بیمار یها ی مفا صل
دکتر ذبیح ا. شا همرادی بخش بیما ریهای پوست
دکتر نظا م الدین  بر جیس بخش بیما ر یهای گو ش حلق و بینی
دکتر شیوا صیر فیا نپور بخش بیما ریهای مجا ری ادراری
دکتر سید مهدی احمدی بخش بیما ریهای زنان و مردان
در تر جمه بخش های تخصصی کتا ب (زنبور درمانی) همکاری و زیر نظر ایشان انجام شده است
اثرات سم در قسمت های مختلف بدن  از کتاب زنبور درمانی ( نیلا خیسما  تو لینا)
دستگا ه عصبی
زهر زنبور  با عث ایجا د آ ثا ر زیر روی دستگاه عصبی می گردد
در مقدار کم اثر تحر یکی و در مقدار زیا د اثر آرام بخشدارد.
بطور مقطعی با عث کا هش درد می شود.
فعا لیت ها ی ضد تشنجی را افزا یش می دهد .
با عث بهبود شر ایط روانی حا فظه و خواب می شود.
با عث کا هش اعتیا د به الکل و نیکو تین می شود.
با عث بهبود گر دش خون مغز می شود.
تو رم مغزی را کا هش مید هد.
 
به همین دلا یل بیما ران( M S) که اکثر ا به دلا یل رو حی و روانی به تدریج  مورد حمله سیستم داخلی خود قرار می گیرند و قا در به تنظیم
شرایط روحی روانی خود نمی شوند از طریق سم زنبور ( و شرا یط جا نبی دیگر ) در مان می گر دنند.
(نویسنده وبلا گ) 
دستگاه قلبی - عر وقی
زهر زنبور بر این سیستم دارای اثرات زیر است:
گشاد کننده عر وق
جلو گیری از لخته شدن خون
جلو گیر ی از انبا شتگی یا خته ها ی خون
محر ک قلب
رقیق کر دن خون رگ ها و کا هش فشا ر خون
جلو گیری از آ ریتمی
افزایش گر دش خون
اثر ضد کم خونی با افز ایش میزان همو گلو بو لین و تعداد گلبول های قر مز
                                                                  د ستگاه تنفس
زهر زنبور  با عث اثرات زیر روی این دستگاه می شود :
گشا د کر دن نا یژ ه ها
خلط زدا ئی
خلط آ وری
د ستگاه گو ارش
زهر زنبور  روی این دستگاه دار ای اثرات زیر است :
افز ایش حر کا ت دودی معده و روده
با عث تحر یک تو لید آ نزیم  ها.شیره معده و ضفرا
بعنوان ضد زخم عمل می کند
اثرات ضد اسپا سمی روی دستگاه گو ارش
تحر یک فعا لیت کبد
 
سیستم غدد درون ریز
 
زهر زنبور عسل با عث بهبود فعا لیت های زیر در این دستگاه می گر دد.
 
تو لید کور تیکو استر وئید ها تو سط غدد آ در نا ل ( فو ق کلیوی)
 
عا دی کر دن فعا لیت غد ه ی  تیر وئید و غدد جنسی
 
کا هش قند خون
 
اثرات ضد التها بی
 
کا هش گر فتگی بینی  وسینه
 
تحر یک دستگاه ایمنی
 
محا فظت کننده در برابر پر تو ها ی رادیو اکتیو
 
اثر ضد با کتر یا ئی دارد
 
اثر حل کنند گی دارد
 
عا دی کر دن سو خت و سا ز
 
اثرات ضد حسا سیت دارد
 
 

 
موضوع مطلب :
نظر

لوگو
experiential  therapiest bee Ruhollah Arjomandi
به کلام الهی در سوره مبارک نحل دقیق توجه کنید تا شاید از بعد جسمی و رهائی از بیماریها به شگفتی های دست یابید ...آنگاه وحی آفریدگار را به این حشره بدرستی در خواهید یافت...واوحی ربک الی نحل .. زنبور درمانی یکی از روش های شناخته شده جهانی است که امروزه در جهان ( کشورهای مترقی ) به آن ارج نهاده و در جهت تکامل و بهبود و شناخت هر چه بیشتر آن گامهای بی نظیری برداشته می شود ...بنده شخصا از سال 1348 از طریق شاد روان جناب دکتر ولی اله آصفی آشنا وافتخار شاگردی ایشان را داشته ام و بصورت عملی تجارب بی نظیری کسب نموده و مدعی بکار گیری بهترین و باتجربه ترین روش های درمانی عملی در این زمینه می باشم ..اولین کتاب ترجمه شده در ایران که یک نسخه از آن را از ایشان هدیه گرفتم به نام ( خواص پزشکی عسل - پرورش زنبور عسل و سم زنبور عسل ) تالیف ن. یوئیر یش ..ترجمه ایشان از بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ - خیابان منوچهری -تهران بوده است ...که متاسفانه امروزه هر فرد بی تجربه ای بدون اطلاعات عمیق کار درمان ( با زهر زنبور) را انجام و بعضا کپی برداری می نمایند.لازم است بدانید در این روش در شرایط خاص و نوع بیماری از داروهای گیاهی و سایر روشهای طب سنتی ( زالو و زنبور؛ زهر برخی زنبوران غیر عسل ؛حجامت ؛ ماساژ؛ گفتار درمانی ؛ خر درمانی و سوار کاری؛کوه درمانی ؛ خنده درمانی و و ) به صورت هم گام با زنبور درمانی استفاده می شود...درروش زنبور درمانی باید بیمار و اطرافیان مطیع مطلق بوده و هر گز از آنچه دستور داده می شود خطا نرفته و از اعتماد به نفس محکمی بر خوردار گرددند .اولین قدم سیگاری و معتاد به هیچ ماده مخدره نبوده و در این گونه محیط ها ظاهر نشوند دستورات چهارگانه و محوری حیات ( تغذیه – تنفس – تحرک-تفکر ) را به دقت توجه و انجام دهند و در برخی موارد حتی اگر لازم باشد مجبور به ترک و هجرت از محل زندگی و کاری خود خواهند بود ...مهمترین آن بها دادن به ورزش و دوری از اضطراب و تشویش دلهره و پریشانی فکر است سپس تغذیه که باید متناسب با شرایط فرد تنظیم و اجرا گردد و در این راستا تا حد امکان از آلودگی های محیطی از هر دست فاصله گرفته شود .در غیر این صورت از پذیرفتن شما معذور خواهم بود.مخصوصا سیگاری ها 09135538403
در درمانها هیچ تضمینی  وجود ندارد ...بهبودی  فرد مدیون  اعتماد ب
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 26
  • بازدید دیروز: 138
  • کل بازدیدها: 338804