سفارش تبلیغ
صبا
زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee
این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود
درباره وبلاگ


experiential therapiest bee Ruhollah Arjomandi به کلام الهی در سوره مبارک نحل دقیق توجه کنید تا شاید از بعد جسمی و رهائی از بیماریها به شگفتی های دست یابید ...آنگاه وحی آفریدگار را به این حشره بدرستی در خواهید یافت...واوحی ربک الی نحل .. زنبور درمانی یکی از روش های شناخته شده جهانی است که امروزه در جهان ( کشورهای مترقی ) به آن ارج نهاده و در جهت تکامل و بهبود و شناخت هر چه بیشتر آن گامهای بی نظیری برداشته می شود ...بنده شخصا از سال 1348 از طریق شاد روان جناب دکتر ولی اله آصفی آشنا وافتخار شاگردی ایشان را داشته ام و بصورت عملی تجارب بی نظیری کسب نموده و مدعی بکار گیری بهترین و باتجربه ترین روش های درمانی عملی در این زمینه می باشم ..اولین کتاب ترجمه شده در ایران که یک نسخه از آن را از ایشان هدیه گرفتم به نام ( خواص پزشکی عسل - پرورش زنبور عسل و سم زنبور عسل ) تالیف ن. یوئیر یش ..ترجمه ایشان از بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ - خیابان منوچهری -تهران بوده است ...که متاسفانه امروزه هر فرد بی تجربه ای بدون اطلاعات عمیق کار درمان ( با زهر زنبور) را انجام و بعضا کپی برداری می نمایند.لازم است بدانید در این روش در شرایط خاص و نوع بیماری از داروهای گیاهی و سایر روشهای طب سنتی ( زالو و زنبور؛ زهر برخی زنبوران غیر عسل ؛حجامت ؛ ماساژ؛ گفتار درمانی ؛ خر درمانی و سوار کاری؛کوه درمانی ؛ خنده درمانی و و ) به صورت هم گام با زنبور درمانی استفاده می شود...درروش زنبور درمانی باید بیمار و اطرافیان مطیع مطلق بوده و هر گز از آنچه دستور داده می شود خطا نرفته و از اعتماد به نفس محکمی بر خوردار گرددند .اولین قدم سیگاری و معتاد به هیچ ماده مخدره نبوده و در این گونه محیط ها ظاهر نشوند دستورات چهارگانه و محوری حیات ( تغذیه – تنفس – تحرک-تفکر ) را به دقت توجه و انجام دهند و در برخی موارد حتی اگر لازم باشد مجبور به ترک و هجرت از محل زندگی و کاری خود خواهند بود ...مهمترین آن بها دادن به ورزش و دوری از اضطراب و تشویش دلهره و پریشانی فکر است سپس تغذیه که باید متناسب با شرایط فرد تنظیم و اجرا گردد و در این راستا تا حد امکان از آلودگی های محیطی از هر دست فاصله گرفته شود .در غیر این صورت از پذیرفتن شما معذور خواهم بود.مخصوصا سیگاری ها 09135538403 در درمانها هیچ تضمینی وجود ندارد ...بهبودی فرد مدیون اعتماد ب
صفحات وبلاگ

    

                                                       بنا م خا لق یکتا 

                                   وَأَوْحَى رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ 

                                                 آغاز دانش پزشکی ( دانش زنبور در مانی)

                            دانش پزشکی که، آنرا به لطف قریحه؛ ذاتی بقراط وابداع او نسبت میدهند واین دانشمند را پدر علم می خوانند ،  تاریخی بسیار طو لانی وقدیمی دارد، بطوریکه مبدا؛ آن مقارن ظهور بشر در روی کره؛ خا کی است . در حقیقت بقراط آنرا بو جود نیا ورد ه، بلکه تجر بیات توده؛ مردم است که بقراط جمع آوری نموده است .  در ابتدای تمدن،  در میان نوع انسا نی گفتگو ئی از این دانش تجر بی نبود وآنچه در دست مردم وجود داشت ما خوذ از استقرا، وتجا رب بود . در ابتدای امر بیما ران را در گذر گا ههای مشهور شهر می آور دند و نگاه میداشتند ، تا در مدا وای آنها از عا برین کمک بگیرند ، این عا برین یا خودشان مبتلا به این درد شده  وبعضی تجا رب حا صل کرده و شفا یا فته بو دند ویا از دیگری که مبتلا شده بود کسب اطلاع مینمو دند وآنچه عا برین در سبب شفا ی  این علت می گفتند در خا طر ضبط کرده و شخص معلول را به منز لش برده و عمل میکردند . همچنین اسا می دارو های حتمی الاثر وروش استعمال انها را بر لو حهای چند نوشته و بر هیکل بتی که انرا خدای و رب النوع  طب میدا نستند ، آ ویزان می نمو دند .   بقر اط این گنجینه؛ پر بها را که در سا یه؛ تجر بیا ت طو لا نی توده، مردم به ارث گذا شته شده بود ، جمع آوری و تد وین  کرد .ابو بکر محمد را زی پزشک ایرانی ،  مطا لب مهم  بقرا ط  و   جا لینو س را جمع آ وری کرد واسم آنرا ( حا وی کبیر) نا م نها د ، پس از را زی ابو علی سینا ، دانشمند نا می ایران ، کتب متعددی ، از جمله قا نون را نوشت . بطو ریکه در تمام کشو رهای ارو پا ئی، پس از جنگهای صلیبی وتا ریخ شر وع بیداری ملل غرب از خواب جهل ونا دانی ، طب ، منحصر به طب ابن سینا بود و کتا ب قا نون وی را در تمام مدارس تد ریس میکردند وبا رها  به زبا نها ی مختلف تر جمه نمو دند وشر حهای مبسو طی بر آن نو شتند . در عصر لو ئی یا زدهم ، انجمن پز شکی در  پا ر یس بر پا شد و مو، لفا ت را زی را تدریس نمو دند و پیرو قوا نین  ابن سینا بو دند. میگویند که دانش پزشکی معدوم بود ، بقراط انرا ایجا د کرد ، مرده بود جا لیتوس احیا ، ش کرد ، متفر ق بود را زی جمعش کرد ونا قص بود  ابن سینا تکمیلش نمود .     باید بدا نیم که علیر غم آنچه که مشهور است وآنچه که مبلغین مغر ض محیل اشا عه داده اند ، دانش پز شکی نتیجه تجر بیات و قر با نیان تو ده؛ مردم بوده، که  به مرور زمان وگذشت اعصار بدست ما رسیده است. ........... 

چرا ما با ید خودمان را گول بزنیم ؟ چرا نبا ید به این فکر با شیم که پس از اخذ معلو مات کا فی ، در بین تو ده های مردم سفر کنیم و با آنها هم مشرب شویم ، تا هم دردی از آنها را در مان کنیم وهم از تجر بیات اصیل آنها استفاده نما ئیم.

زنبور داری و استفاده از خواص پزشکی وداروئی عسل وسم زنبور ،از قر نها پیش در کشور ما متدا ول بوده است . در روستا های این کشور ، از انواع  واقسام گیا هان و همچنین از فر آ وردهای  عسل استفا ده در مانی  کرده ومیکنند .(شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ)

 در دور افتا ده ترین رو ستا های ایران ، طب سو ز نی ودرمان با سوزن  وفتیله داغ ،  که اکنون در کشور های ما نند آمریکا ، فرانسه  و روسیه دانشگاهها وکرسی های  متعد دی به آن اختصا ص داده اند ،  هنوز هم متدا ول ورایج است.  پس با ید رنج سفر را  بر خود هموار سا خت ، رفت ودید وتجر به آ موخت.

تهران بیستم خرداد ماه 1348   دکتر ولی اله  آصفی ( بخشی از مقا له به دلیل حجم زیاد در وب  حذف شده)

                                                          
199311.jpgزنبورهاى مسموم
                
کشاورزى در مقیاس کلان، گرده افشانى را که یکى از منابع کاملاً طبیعى براى رشد موفقیت آمیز گیاهان است دچار اختلال مى کند. در بررسى هاى صورت گرفته توسط دانشمندان دانشگاه پرینستون مشخص شده است که با افزایش تراکم کشاورزى جمعیت زنبورها به شدت کاهش مى یابد. این پژوهشگران که مزارع بزرگى را در اطراف دره ساکرامنتو در کالیفرنیا مورد بررسى قرار دادند معتقدند که کشاورزى متمرکز به دلیل از بین بردن زیستگاه هاى طبیعى زنبوران و مسموم کردن آنها با آفت کش ها باعث کاهش جمعیت این حشرات مى شود. ظاهراً کشاورزان آمریکایى متوجه این موضوع نشده اند زیرا آنها همیشه به کمک زنبورهایى که زنبورداران قرض مى گیرند به محصول مورد نظر خود دست مى یابند. اما تعداد این زنبورهاى کرایه اى نیز به دلیل انواع بیمارى ها و استفاده گسترده از آفت کش ها، رو به کاهش است. علاوه بر این زنبورهاى بومى به مراتب بیش از آنچه قبلاً تصور مى شد قادر به جابه جایى گرده گیاهان هستند ولیکن استفاده از این امتیاز مستلزم استفاده دقیق و حساب شده از اراضى کشاورزى است زیرا کشاورزى امروز که بسیار متمرکز و متکى به آفت کش ها است نمى تواند از زنبورهاى بومى محل حمایت کند. کلر کریمن زیست بوم شناس دانشگاه پرینستون که به همراه نیل ویلیامز پژوهشگر فوق دکتراى این دانشگاه این گزارش را تهیه کرده است مى گوید: «تحت فشار قرار دادن گونه هاى متنوع زنبورهاى محلى و تکیه بر معدودى از گونه هاى وارداتى یک اقدام مخاطره آمیز و غیرضرورى است.»
به گفته وى کشاورزانى که براى گرده افشانى از زنبورهاى محلى استفاده مى کنند این کار را تنها با استفاده از ده نوع زنبور انجام مى دهند و این در حالى است که در جهان قریب به ?? تا ?? هزار گونه زنبور وجود دارد. برخى دیگر از پژوهشگران معتقدند که گرده افشانى بخش بزرگى از مزارع آمریکا که محصول آنها بین ? تا ?? میلیارد دلار ارزش دارد، تنها توسط یک نوع زنبور به نام زنبور عسل اروپایى Apis melifera انجام مى شود. کریمن مى گوید: «در حال حاضر آمریکا بیش از حد به این نوع زنبور متکى است و اگر براى این گونه زنبور مشکلى پیش بیاید، کشاورزى آمریکا با مشکل جدى روبه رو خواهد شد.» به گفته وى بررسى ها نشان مى دهد که در بلندمدت مى بایست تنوع گونه ها حفظ شود.
www.ScienceDaily.com

 

برا بر انتشا ر گزا رشی از طرف سا یت سلا مت نیوز

متن انشا ریا فته از سوی سلا مت نیو ز

ادعای زنبور درمانی صحت ندارد
ادعای زنبور درمانی در درمان بیماری های مزمن مثل بیماری ام اس و یا سرطان پایه و اساس علمی ندارد.

دکتر صحرائیان متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: بیماری ام اس بیماری است که ماهیت رفت و برگشت دارد ،یعنی دربعضی مواقع این بیماری حالت حمله دارد و بیمار ناتوان می شود ،اما بعد بهبود می یابد ولی به علت اینکه بعضی از این بیماران از بعضی درمان های غیر متعارف استفاده می کنند به علت رفت و برگشت بودن این بیماری تصور می کنند بهبودی این بیماری ناشی از استفاده این درمانهای غیر متعارف است.
وی گفت: زنبور درمانی یکی از این درمانهای غیر متعارف است که با توجه به اینکه این روش درمانی در کشورهای پیشرفته مطرح می شود ، اما در مجامع بین المللی به طور علمی ثابت شده که در جلوگیری از ام اس و یا سرطان و حتی درمان های مزمن تاثیر ندارد.
وی ادامه داد: هر بیماری که مزمن و درمان قطعی نداشته باشد بیمارانش به یک سری درمان های مکمل یا حاشیه ای روی می آورند ،اما این مسئله به این معنی نیست که تمام طب مکمل زیر سوال است.
دکتر صحرائیان تصریح کرد: هیچ اثر مفیدی از هیچ کدام از درمانهای غیر متعارف از جمله زنبور درمانی درباره بیماری های مزمن به اثبات نرسیده و علم پزشکی این روش درمانی را تائید نمی کند.
وی گفت:بهتر است که بیماران در انتخاب درمان های مکمل حتما با پزشک خود مشورت کنند تا در دام افرادی که ادعاهای دروغین  دارند ،نیفتند.
*سوء استفاده سود جویان از لاعلاجی بیماری های مزمن
همچنین دکتر جمشید لطفی رئیس انجمن ام اس و متخصص مغز و اعصاب در ادامه افزود: زنبور درمانی جدید نیست برای هر بیماری معلول کننده  همیشه یک ادعای غیر متعارف وجود دارد که به هیچ وجه علم پزشکی مسائل غیر متعارف را تایید نمی کند.
وی گفت: بعضی از سودجویان از لاعلاجی و مزمن بودن بیماری هایی مثل ام اس و یا سرطان سوء استفاده می کنند که این امر ممکن است مردم را متقبل هزینه سنگین کند.
وی تصریح کرد: زنبور درمانی در حد یک دارو نماست و امید بیمار را به یاس تبدیل می کند زیرا اکثریت قریب به اتفاق این درمانها امتحان شده است.
دکتر لطفی تاکید کرد: با طب حاشیه مخالف نیستم اما به شرطی که در حاشیه باشد اما اینکه بخواهد وارد متن شود و جای درمان اصلی را بگیرد بیماران را با مخاطراتی مواجه می کند.

سایت تخصصی آپلود عکس و تصویر وبلاگهای ایرانی ا علام آ ما د گی نو یسند ه و بلاگ

 بنده حا ضر م  در مر ا کز معتبر علمی و در حضور اسا تید جها نی ومحقق معا لجه بیما ران لا علاجی را که سا لها در گیر دار وها ی بی ثمر شد ه اند و یک در دشا ن به چند ین درد دیگر هم تبد یل شد ه است را به اثبا ت بر سا نم ..حا ل آ نکه اگر سر ی به مرا کز علمی جها ن بزنیم  سخن  ها ی زیا دی خو اهید شنید ...پس متخصصین ار جمند اگر به آزادی اندیشه و علم اتکا دار ید کمی مطا لعه کنید و بیمار انی را که از در مانشان خسته شد ه اید با دار و های مضره سر گر دان نکنید ... !من در حضور خو دتا ن و نظا رت مر اجع ذیر بط با زنبو ردر مانی سلا مت آ نها را بدون  دخا لت شما ( تنها نظارت)  با قدرت الهی ( زنبور در مانی ) به آنها هدیه خو اهم کر د( چه چیزی از عمل با لا تر است... ادعا  به تنها ئی شعبده با زی بیش نیست )




موضوع مطلب :
پنج شنبه 85 دی 28 :: 11:37 عصر :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

     

                                                                                                    

 

                                               شکر ک زدن  یعنی ( رس شدن ، کریستالیزه شدن عسل ،  Grandulated Honey):

آنچه که در اصطلاح « شکرک زدن » می گویند و به خاطر وجود کلمه شکر در ذهن تقلبی بودن عسل را تداعی می کند، چیزی جز پدیده « بلور شدن » یا « کریستالیزاسیون » نیست.

عسل به علت درصد بالای مواد قندی که دارد در واقع یک ماده جامد است که تحت شرایط بسیار شکننده ای بصورت مایع قرار دارد. این ماده اشباع شده قندی ( گلوکز، فروکتوز و مالتوز) باید در واقع جامد باشد، ولی به طور اتفاقی مایع است. به همین دلیل به محض اینکه شرایط مطلوب شود این تغییر فیزیکی یعنی شکرک زدن، پدیدار می گردد.

متاسفانه این موضوع به حدی تاثیر سوء در ذهن مصرف کنندگان ایجاد کرده است که از یک طرف مشکل بزرگی را برای تولید کننده در جریان عرضه به بازار و از طرف دیگر برای مصرف کنندگان از نظر طبیعی بودن عسل مایع به وجود آورده است. باید توجه داشت که شکرک زدن و خاصیت تبلور عسل، دلیل عدم مرغوبیت آن نیست و بعضی افراد به غلط عسل بلوری شده را مصنوعی یا تقلبی می دانند.

عوامل اصلی شکرک زدن عسل:

 

1-     درجه حرارت محیط: حرارت 14 درجه مطلوب ترین دما برای تبلور است. در حرارت کمتر یا بیشتر عسل ها از آزمایش شکرک زدن سربلند بیرون می آیند. معمولا عسل در فریزر شکرک نمی زند. دمای بالای 15 درجه نیز بهمین ترتیب مانع تبلور آن می شود.

2-     دیاستاز: دیاستازها که فقط در عسل طبیعی وجود دارد باعث تبلور عسل می شوند.

3-     آب: مقدار آب عسل در متبلور شدن آن تاثیر دارد. آنچه از عسل متبلور می شود گلوکزهیدرات است و مقدار گلوکزهیدرات هم بستگی به مقدار آب دارد. بهمین دلیل عسل های مرطوب مازندران به خاطر درصد آب زودتر، و عسل های کوهستان های طالقان و ... بسیار دیرتر شکرک می زنند.

4-     مقدار گلوکز: مقدار گلوکز عسل با خاصیت تبلور رابطه مستقیم دارد. هر چه گلوکز در عسل بیشتر باشد زودتر شکرک می زند. عسل آفتابگردان با گلوکز بسیار بالا پس ازسه هفته تا یک ماه متبلور می شود. در مقابل عسل هایی که گلوکز کمتر دارند مانند عسل اقاقیا شاید تا چهار سال شکرک نزنند.

بطور کلی همه عسل های خالص شکرک می زنند ولی مدت لازم برای شکرک زدن عسل های مختلف با هم فرق می کند.

به یاد داشته باشیم...

o        عسل حاصل از گلوکز خالص شکرک نمی زند ولی عسل مرغوبی هم نیست.

o        عسلی که شکرک نزند شاید خالص یا ناخالص باشد.

o        عسلی که شکرک بزند حتما خالص است.

 




موضوع مطلب :