سفارش تبلیغ
صبا
زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee
این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود
درباره وبلاگ


experiential therapiest bee Ruhollah Arjomandi به کلام الهی در سوره مبارک نحل دقیق توجه کنید تا شاید از بعد جسمی و رهائی از بیماریها به شگفتی های دست یابید ...آنگاه وحی آفریدگار را به این حشره بدرستی در خواهید یافت...واوحی ربک الی نحل .. زنبور درمانی یکی از روش های شناخته شده جهانی است که امروزه در جهان ( کشورهای مترقی ) به آن ارج نهاده و در جهت تکامل و بهبود و شناخت هر چه بیشتر آن گامهای بی نظیری برداشته می شود ...بنده شخصا از سال 1348 از طریق شاد روان جناب دکتر ولی اله آصفی آشنا وافتخار شاگردی ایشان را داشته ام و بصورت عملی تجارب بی نظیری کسب نموده و مدعی بکار گیری بهترین و باتجربه ترین روش های درمانی عملی در این زمینه می باشم ..اولین کتاب ترجمه شده در ایران که یک نسخه از آن را از ایشان هدیه گرفتم به نام ( خواص پزشکی عسل - پرورش زنبور عسل و سم زنبور عسل ) تالیف ن. یوئیر یش ..ترجمه ایشان از بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ - خیابان منوچهری -تهران بوده است ...که متاسفانه امروزه هر فرد بی تجربه ای بدون اطلاعات عمیق کار درمان ( با زهر زنبور) را انجام و بعضا کپی برداری می نمایند.لازم است بدانید در این روش در شرایط خاص و نوع بیماری از داروهای گیاهی و سایر روشهای طب سنتی ( زالو و زنبور؛ زهر برخی زنبوران غیر عسل ؛حجامت ؛ ماساژ؛ گفتار درمانی ؛ خر درمانی و سوار کاری؛کوه درمانی ؛ خنده درمانی و و ) به صورت هم گام با زنبور درمانی استفاده می شود...درروش زنبور درمانی باید بیمار و اطرافیان مطیع مطلق بوده و هر گز از آنچه دستور داده می شود خطا نرفته و از اعتماد به نفس محکمی بر خوردار گرددند .اولین قدم سیگاری و معتاد به هیچ ماده مخدره نبوده و در این گونه محیط ها ظاهر نشوند دستورات چهارگانه و محوری حیات ( تغذیه – تنفس – تحرک-تفکر ) را به دقت توجه و انجام دهند و در برخی موارد حتی اگر لازم باشد مجبور به ترک و هجرت از محل زندگی و کاری خود خواهند بود ...مهمترین آن بها دادن به ورزش و دوری از اضطراب و تشویش دلهره و پریشانی فکر است سپس تغذیه که باید متناسب با شرایط فرد تنظیم و اجرا گردد و در این راستا تا حد امکان از آلودگی های محیطی از هر دست فاصله گرفته شود .در غیر این صورت از پذیرفتن شما معذور خواهم بود.مخصوصا سیگاری ها 09135538403 در درمانها هیچ تضمینی وجود ندارد ...بهبودی فرد مدیون اعتماد ب
صفحات وبلاگ
چهارشنبه 87 خرداد 22 :: 4:8 عصر :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

برای بدست آوردن بعضی مطالب مفید روی این لینک کلیک کنید>> [link]

پاسخگوی 24 سا عته شما در امور زنبور در مانی( 09371301164)

از تمامی بیماران در شهر ستانها بخصوص تهران که امکان تمرکز ی بیماران همان منطقه را در روز ویزیت دارند ..در صورت تمایل و

انجام کار انسان دوستانه خواهشمند است شرایط  جمع شدن بیماران را در یک روز در ماه فراهم تا  شخصا بتوانم همه را یکجا ویزیت و دستورات و روشهای در مان را ارئه نمایم..هر گاه تعداد این بیماران به ده نفر در هر شهر برسد وشرایط تجمع هم فراهم شود با هم آهنگی در روز وسا عت موعود در کنار شما خواهم بود.

به اطلاع علاقمندان به آ موزش اصو ل در مان از طریق زنبو ردر مانی میر سا ند با شما ره های 09359489500یا 09139416483 تما س بگیر ند.

اصو ل و روش زنبو ر در مانی برای هر نو ع بیما ری روش  خاص خو د را می طلبد...و هر گز تما می بیما ریها از یک مجر ا در مان نمی شو ند ..زنبور درمانی انحصارا در مان با نیش زنبور عسل نیست ..زنبو را ن دیگر ی هم هست که در کنا ر زنبو رعسل و با بر نا مه خا ص در سر عت بخشیدن بیما ریها معجزه می کند..اصول روانشناسی در برخورد با بیمار وبیماری استفاده بجا از داروهای گیاهی

که همه ضمن ساده بودن دقت عمل خاص می خواهد ...لذا لازم است برای یک نوبت با من ملاقات داشته تا شما را در این مسیر راهنمائی نمایم..مطمئن باشید نتیجه کار مثبت وارامبخش است

زنبور درمانی در سعدآباد -

زنبور درمانی در سعدآباد برپاست-شبکه ایران صدا

دوستی در مورد بیماری کبد ودر مان از طریق زنبور درمانی سوال فرموده اند.

باید بعر ض برسانم بصورت خود سرانه و تجویزی از راه دور امکان بروز خطراتی را برای بیمار دارد ....لذا لازم است حد اقل برای یک نوبت

از نزدیک با بیمار ملاقاتی داشته باشم ...لازم به ذکر است که در مان بوسیله سم زنبور عسل به تنهائی نیست بلکه اصول خاصی لازم هست تا قدم به قدم بیمار از رنج بیماری رها گردد.

در مورد ناراحتی های گردن شما هم به روشی که در بالا شرح دادم باید عمل شود

 
موضوع مطلب : بیماران, تجمع, ام اس, تهران, زنبور درمانی
دوشنبه 87 خرداد 20 :: 7:27 عصر :: نویسنده : روح اله ار جمندی (امید)

    

                                                               

     بیمار ی MS و علا ئم آن

                 به شما اطمینا ن مید هم بیماری( ام اس) با روش زنبور در ما نی بطور قطع و یقین در مان می شود.

البته روش زنبور در مانی که در اینجا به شما معر فی و اعما ل میشود کا ملا منحصر به فر د و دارای ابعاد گو نا گونی میبا شد که شا ید هر گز ندیده  و نشنیده با شید ! اولین پیا م آن این است که مطلقا برای در مان از شما مطا لبه وجهی نمی شود ...کا ملا را یگان ..زما نی که احسا س  بهبو دی کا مل نمو دید و تا ئید شد که سلامت خو د را با زیا فته اید ...انگا ه به اختیا ر شما ست که چگو نه جبرا ن کنید !

  مر حله ی بعد ...که شما را به دنیا ی سا ده و شا د و دور از دغد غه فکری می کشا نم ...!

و در یک گا م دیگر با ورزش رو حی و جسمی خا ص عقر به تفکر شما به عقب کشیده می شود ..و سلطان نیر ومند عقل شما روح شما را از بن بست زندگی خا رج میکند..!

و سپس با مثبت اندیشی و شا دی معقو ل و حذف همه ی پا را زیت های تفکر اتی به دو ران تفکر نو جو انی خو اهید رسید و هم آ هنگ با ان

سم زنبو ر عسل ( وسایر تو لیدات زنبور عسل ) با روش و اصو لی خا ص***  چو ن یک قیم شما را همر اهی و بسوی سلامتی بدر قه میکند.

                                           مطمئن با شید در مان شما حتمی و تضمین شده است .

با تو جه به اینکه این بیما ری به نو عی در افر اد ظا هر میشو د  که در مر احل اولیه به سختی تشخیص و بر خی از روی سهل انگار ی بی   

اهمیت تلقی نمو ده و بتد ریج و در یک دور ه چند سا له ( بخصو ص اگر  زمینه های تشدید آن ثا بت و یا قدر تمند شود)سبب زمین گیر نمودن فر د میشود .

بطور خلاصه علائمی را که افراد مبتلا به MS  تجر به می نما یند  ذکر با شد بدون نگر انی در راه بهبو د خو د اقدام نما ئید...البته هر گز با دیدن این علا ئم در خود  وحشت و ا ضطراب اینکه مبتلا به ( ام اس) هستید نشو ید چر ا که خیلی از بیما ری ها میتو اند بر خی از این علا ئم را داشته با شند.

1- اختلا ل در بینا ئی ( که مر احل گو نا گونی دارد )

2-درد ( نقا ط مختلف بدن)

3-بی اختیا ری اداری ( که اضطراب حتی  شا دی کا ذب می تواند بصور ت منفر د یا مشتر ک تحر یک کننده با شند)

4-ضعف ( بی حو صلگی ..بی خو ابی  . حس سستی اندام . ضعف جنسی.ووو)

5-بی حسی ( هم در اندام جسمی و هم در سیستم عصبی ارادی)

6-لرزش ( در اعضا ء مختلف)

7-خستگی

8-گر فتگی عضلات ( البته گا هی این علا ئم ظا هر و قطع شده و در صور ت تشدید عوا مل عصبی تثبیت می شو ند)

9-سر گیجه

10-اختلا ل در تعا دل بدن

11-فلج

12-مشکلات شنا ختی

13-افسر دگی

14-تغییرا ت خلقی                                      از منا بع دیگر هم بخو انید                                                         

1- با علائم ام‌اس آشنا شوید

2-سن ابتلا به MS در ایران 10 سال کاهش یافته است « پیشگو                                 

3-عسل درمانی
4-همه آگهی های در رابطه با عسل و زنبور در مانی
5_سلامت نیوز :سرویس خبری: سلامت:سندرم پای بیقرار خطر ابتلا به بیماری ...
6_Restless Legs syndrome(بیما ری rls)

برای بیما ران رو ماتیسمی و ام اس

برای اثر گذاری دقیق سم زنبو ر عسل محل گزش ..سا عت گزش ...شر ایط رو حی زمان گزش ...و شا دابی شما فو ق العا ده مو ثر است .

هر محلی را که احسا س درد دارید مو رد گزش قرار دهید ...و همان محل را بصو رت قر ینه سمت دیگر بدن خو د تحت تا ثیر سم قر ار دهید ( هر چند که احسا س در دی نداشته با شید)

روی مهر ه دو از دهم کمر خود به مر کزیت مهر ه دایره ای به قطر دو سا نتیمتر رسم کنید و مثلث متسا وی السا قینی را درو ن دایره رسم کنید رئسین مثلث روی محیط دایره قرا ر دارند....از یک را ئس به اختیار نیش زنبو ر عسل بگذارید و در جهت عقر به های سا عت با فا صله های مشخص و اندازه اختیا ری کا ر را ادامه دهید ...بعد از یک هفته 4 تا 5 روز استر ا حت  بیمار ..مجدد

کا ر را در ادامه مسیری قبلی ادامه دهید...واکنش های بیمار از جهت رفتاری و در دهای کم یا زیا د شده را  با ید در نظر داشت و بر اسا س آ ن تعداد نیش ( دوز سم) با لانس می شود .  اناتومی

تصویر

نمایش تصویر در وضیعت عادیبنا به در خواست بیمار محتر می از تهران                      
فو ائد بذر کتان

تحقیقات نشان می دهد خوردن بذر کتان خرد شده گر گرفتگی را در زنان یائسه که استروژن دریافت نمی کنند کاهش می دهد.
گرگرفتگی حالتی است که در آن دمای بدن افزایش یافته با قرمزی پوست ، تعرق یا لرز همراه است و می تواند باعث بی خوابی ، اضطراب یا بد خلقی شود و معمولا زنان پس از یائسگی این ناراحتی را تجربه می کنند.
دانشمندان دریافته اند که بذر کتان نه فقط گرگرفتگی را کاهش می دهد بلکه برای سلامت عمومی و روان نیز مفید است.
در این مطالعه مشخص شد گرگرفتگی در تعدادی از زنان که به علت نگرانی از تاثیر استروژن در ابتلا به سرطان سینه از مصرف این هورمون خودداری می کردند با مصرف شش هفته ای بذر کتان (‌?? گرم بذر کتان خرد شده در روز) کاهش یافت. همچنین اثر آن در بهبود خلق ، کاهش درد عضلات و لرز و تعرق توسط زنان شرکت کننده در تحقیق گزارش شد.
موضوع مطلب :